HÚSOS 2012. XXX. évfolyam 4.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Tisztelt Szerkesztőség!

Köszönöm a lehetőséget, hogy a Húsos 2012. június számának 2. oldalán dr. Zsarnóczay Gabriella, az Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. (OHKI) volt igazgatójának nyilatkozatával szemben magam is elmondhatom a véleményemet.

Az MNV Zrt. a 25/2012. (II.06.) sz. Alapítói Határozata 2. pontjának rendelkezései alapján 2012. február 8-tól választott meg az OHKI ügyvezetőjévé, dr. Zsarnóczay Gabriella ügyvezetőt pedig visszahívta. Egyben kezdeményezte a munkaszerződése módosítását azzal, hogy munkaköre ügyvezetői munkakörről, kutatási igazgató munkakörre módosul, változatlan bérezéssel és juttatásokkal.

Az ügyvezetői munkakör átadás-átvétele során olyan szerződéseket találtam, amelyeket aggályosnak tartottam. Felkértem dr. Zsarnóczay Gabriellát, hogy írásban szíveskedjen a szerződésekről részletesebb tájékoztatást adni. A kapott írásbeli tájékoztatás nem oszlatta el aggályaimat, ezért a szerződésekről tájékoztattam az OHKI Felügyelő Bizottságát. A Felügyelő Bizottság osztozott aggályomban és soron kívül helyszíni vizsgálatot folytatott le, amelynek során dr. Zsarnóczay Gabriella is meghallgatásra került. A Felügyelő Bizottság által lefolytatott vizsgálat eredményeként készült jegyzőkönyvben a volt igazgatónő olyan nyilatkozatott tett, amellyel az aggályt megerősítette. A vizsgálatról készült jelentést a Felügyelő Bizottsággal együtt az MNV Zrt. elé terjesztettük, amely 43/2012. (II.27.) sz. Alapítói Határozatával dr. Zsarnóczay Gabriella munkaviszonyát 2012. február 27. napjával, azonnali hatállyal megszüntette.

Ezt követően az OHKI-nál 2009-ig visszamenőleg átfogó könyvszakértői vizsgálatot rendeltem el. A vizsgálat eredményét megvitatta az OHKI Felügyelő Bizottsága, s az Alapító, az MNV Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló szerve is. E szervek és személyek is osztották az igazságügyi könyvszakértő véleményét, amely olyan horderejű szabálytalanságokra derített fényt, amelynek alapján elkerülhetetlenné vált a feljelentés megtétele.

Az igazságügyi könyvszakértő azonban talált nem egy olyan szerződést is, amelyet nehéz beilleszteni egy húsipari kutatóintézet profiljába: pl. olyan felkérést, amelynek alapján egy félig ciprusi cég, mint alvállalkozó közbejövetelével az egyik nagy húsipari üzem márkaneveinek, „védjegyeinek ismertségét” kellett megvizsgálni. Részben az említett tények szolgáltattak okot arra, hogy az OHKI néhány vezető állású dolgozójától megváljak.

A cikk valótlan tartalmú nyilatkozatot tartalmaz az OHKI, mint a NAT által akkreditált vizsgáló laboratórium vezetőjéről. Az OHKI-ban 2012. április derekától több héten keresztül átfogó, helyszíni eljárásra kiterjedő NAT vizsgálat zajlott, amelynek eredményeként az OHKI akkreditált laboratóriumi státusa változatlan maradt.

A cikk szerint minden minősített kutatótól megváltam, elbocsátottam az igazgatóhelyettest (műszaki igazgató) és a főkönyvelőt is. Valóban megváltam három minősített nyugdíjas kutatótól, mert az innovációs járulékot érintő szabályok 2012. január 1-től mintegy 100 millió forint árbevételtől, finanszírozástól fosztották meg az OHKI-t. Amikor a nyugdíjas kutatóktól megváltam, nem kívántam végleg becsukni előttük az OHKI kapuit, elmondtam, ha lesz feladat, számítok rájuk.

A műszaki igazgató (igazgatóhelyettes) és a főkönyvelő munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással szüntettem meg. Ez tény, de az indokok legalább egy részének megismerése talán szolgál némi tanulsággal. Az OHKI épületeit átvizsgáltattam, ami során olyan szabálytalanságokra hívták fel a figyelmem, mint pl. nem hiteles vagy szabálytalanul kialakított közmű mérőberendezések, méretlen vételezés lehetősége, az elektromos érintésvédelmi előírások be nem tartása, a villámvédelem hiánya, stb.

A volt főkönyvelőt felkértem, hogy a Felügyelő Bizottság észrevételei alapján dolgozza át a 2011. évi beszámolót és javítsa ki a könyvszakértő által feltárt hiányosságokat. A beszámoló módosításának munkaigénye nem haladta volna meg az egy munkanapot. A főkönyvelő a Felügyelő Bizottsági ülést követő hétfő reggel bejött, lerakta a titkárságon telefonját és eltávozott, s nem működött közre a beszámoló korrigálásában.

A cikkben több helyütt elhangzanak olyan kijelentések, amelyek az OHKI tudományos kutatóintézeti minőségét kérdőjelezik meg. Ez sem felel meg a valóságnak. Egy szervezet tudományos potenciálját nem pusztán a „felleltározható” tudományos fokozatok száma adja. Az OHKI-nak csak annyi „tudományos potenciálra” van szüksége, hogy tevékenységét elláthassa.

A Szent István Egyetem képviselőjével folyt megbeszélésen szóba került, hogy az Egyetem intézményfejlesztési stratégiájába beillesztené az OHKI-val való együttműködést mind a gyakorlati oktatás, mind a fejlesztés terén. Konzorciumban jelentős, 1 milliárd Ft-os K+F pályázatot nyújtottunk be a Szent István Egyetemmel. Az élelmiszer vizsgálatok mellett „gőzerővel” dolgozunk az állati takarmányok akkreditált vizsgálatához szükséges jártasság megszerzésén. Így válik teljessé a húsipari kutatási spektrum. Új állati eredetű, korszerű takarmányok kifejlesztését és gyártását célzó projekt előkészítésén munkálkodunk. Végül, de nem utolsó sorban fejlesztjük a laboratóriumi műszerparkot, hogy meg tudjunk felelni az OHKI-val szembeni magas, 97% feletti „vevői elégedettségnek”.

dr. Mátyus Imre
ügyvezető
*

Szerk. megj.: - Az ügyvezető levelében megemlítette, hogy a Hússzövetség elnökségi ülésén is ugyanazt halotta, mint amit a cikkben is olvasott, miszerint „az OHKI nem tudja ellátni kutatóintézeti szerepét..”. Ezt a megállapítást ugyan az alkalmazottak bemutatásával igyekezett cáfolni, de a következő számunkban a kutatóintézet szerepéről szeretnénk megkérdezni szakági vezetőket és tájékoztatjuk olvasóinkat a volt igazgatónő munkaügyi perében várhatóan addig megszülető döntésről is.