HÚSOS 2002. X.évfolyam 6.szám
IPARÁGI
TÜKÖR

Húspiaci válságkezelés

Piacszabályozás EU-konform módon

Hogy mennyire fontos a megfelelő piacszabályozás egy-egy termékpálya esetében, azt a húságazat idei eseményei is igazolják. Közismert, hogy év közben többször mélypontra esett a piaci ár, ami a vágóhidakat, a feldolgozókat nehéz helyzetbe hozta. Úgy kell a világpiacon versenyezniük a magyar húsexportőröknek, hogy a hazai hús felvásárlási ára jelentősen magasabb, mint az Európai Unióban, vagy a világ más hústermelő országaiban. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a termelők sem elégedettek az árakkal, mert a termelési költségeik alig, vagy sehogy nem térülnek meg. Gordiuszi csomó, amelyhez egyetlen vágóeszköz tűnik eredményesnek: a pénz, amiből persze a legkevesebb áll rendelkezésre. Dr. Zádori László, a Vágóállat- és Hús Terméktanács (VHT) titkára mégis bizakodó a tekintetben, hogy a jövő évi szabályozási rendszer közelít az uniós gyakorlathoz.

Túltermelési válság

A mi disznónk szerencsét hoz...

A VHT elnöksége év közben többször is tárgyalt a sertéságazatban meglévő feszültségekről, amelynek több okát állapították meg. A VHT és az agrártárca együttes beavatkozásának hatására a hazai felvásárlási árakat - hasított súlyban számolva - az európai átlag felvásárlási ár fölé vitték 70 forinttal, ami az állattartók számára - a támogatásokkal együtt - viszonylag elfogadható helyzetet teremtett. A felvásárlási ár megemelése viszont azt eredményezte, hogy az országot dömpingszerűen elárasztotta az importból származó sertéshús. Ez annak is köszönhető, hogy a korábban meghozott és a mai napig vissza nem vont monitoring rendelet nem, vagy csak részben működött. A kedvezőtlen helyzetet tovább nehezítette, hogy Lengyelország is megtámogatta a szalonnás, bőrös félsertés exportját 0,25 euroval. Ennek következtében a 37 Ft/kg élősertés export támogatása elvesztette hatását és néhány nap alatt a magyar élősertés-export gyakorlatilag leállt.

A világpiacon kialakult alacsony felvásárlási árak miatt, a húsiparnak juttatott támogatások ellenére, az ipar export pozíciói tovább romlottak. A világ sertéshús piacán jelentős szerepet játszó Egyesült Államokban az elmúlt hetekben óriási méretű túltermelési válság alakult ki, aminek következtében a hasított félsertés ára az előző hetekéhez képest a felére esett, jelenleg 0,57 euro/kg. A válságból való kilábalásra csak a jövő év második felében nyílhat lehetőség. A túltermelési válságot az orosz piac oldhatja meg, amire több jel is utal. Többek között az, hogy Leningrádban, vagy Moszkvában - odaszállítva! - csupán 0,86 eurot fizet a szalonnás, bőrös félsertés kilógrammjáért. Azt is prognosztizálják, hogy ez az ár még mérséklődik. Az ártartásra kötelezett hazai húsipar elsősorban a bárhol értékesíthető, jobb minőségű sertések iránti keresletét tudta fenntartani. A VHT értékelése szerint a következő hetekben újabb problémák várhatók a terméktanácsnál nem tag kisüzemi, háztáji sertéstartóknál, ahol a sertések minősége a piaci igényeknek nem felel meg, és ezek a sertések szerződések nélkül jelennek meg a piacon.

Piaci beavatkozás

A VHT elnöksége a kialakult helyzet javítása érdekében három beavatkozást javasolt, illetve fogadott el. Október 31.-ével az FVM által adott 37 Ft/kg élősertés exporttámogatáshoz - amennyiben a támogatási rendeletben előírt feltételek teljesülnek - a VHT a saját alapjaiból további 24 forint támogatást biztosít. Ennek megfelelően az élősertés exporttámogatása együttesen 61 forintra növekedett. A világpiacon kialakult kedvezőtlen viszonyokra való tekintettel az exportra termelő húsipari vállalatok november 18.-tól december 20-ig terjedő időszakra élelmiszerhigiéniai fejlesztést szolgáló támogatásban részesülnek, amelynek nagyságrendje ezen időintervallum alatt 50 százalékkal meghaladja a VHT és az FVM által elmúlt hónapokban nyújtott támogatásokat. Arra is látnak lehetőséget, hogy a dél-alföldi térségben ismét jelentkező nagysúlyú sertések problémáját megoldják. A leírt három beavatkozás - a VHT számításai szerint - együttesen meghaladja a 800 millió forintot, ami a terméktanács jövő évi önsegélyezési alapját terheli, mégpedig teljes egészében Ez azt jelenti, hogy 2003 első öt hónapjának az önsegélyezés alapjait előre elköltötték.

Zádori László hangsúlyozta, hogy a terméktanács olyan terheket vállalt az idén, amelyeket csak akkor tud teljesíteni, ha a jövő évi szabályozásra tett javaslataikat részben, vagy egészben a tárca elfogadja. A javaslat pedig az Európai Unió gyakorlatát célozza. Az EU-ban a sertés szektor puhán szabályozott, azonban az ágazatban a zárt termékpályákon szereplő állattartó gazdák és gazdaságok, valamint a húsipar különböző jogcímeken nemzeti támogatásban részesülnek. A támogatások és a felvásárlási árak együttesen biztosítják számukra a jövedelmező állattartás feltételeit. Éppen ezért javasolják, hogy a S, E, U minőségi kategóriában leadott, vagy élő exportra került sertéseket úgy támogassák, hogy az irányárhoz ne kötődjön. A támogatás nagyságát kilogrammonként 60 forinttal javasolják. Amennyiben a szabályozott termékpályán 4 millió sertéssel számolunk, akkor e minőségi kategóriába kerülő sertések száma 2.850 ezer darab, s ennek megfelelően a várható támogatási igény 15 milliárd forint. Javasolják, hogy a sertéstartóknál keletkezett hulla- és hulladék megsemmisítés kilogrammonként 30 forint támogatást kapjon. A maximálisan igényelhető nagyságrend ebben a témakörben 1 milliárd forint.

Fehérített gazdaság

A 140 kilogramm feletti súlyú sertések támogatását is javasolják, amennyiben a hazai különleges szárazáru gyártáshoz alapanyagként szolgálnak, és azokat a húsipari vállalatok leszerződtették. E sertéseknél a javasolt támogatás - élősúlyra vetítve - 24 Ft/kg. A javaslat természetesen nem vonatkozik a TF kocákra. E sertések támogatása egyébként a gazdasági érdeken túl az alföldi térségben, a háztáji udvarokban előállított sertések esetében a tartók számára kiegészítő jövedelmet biztosít. Ezen a jogcímen a teljes támogatást 1 milliárd forintban javasolják megállapítani. A levágott sertések darab számához kötve javasolják, hogy azon húsipari vállalatok, amelyek az uniós higiéniai szintnek megfelelő minősítéssel rendelkeznek, vagy ennek elérésére 2003. végéig haladékot kaptak, valamint a derogációban szerepelnek, részesüljenek húsvizsgálati, környezetvédelmi, hulla- és hulladék megsemmisítési támogatásban, amelynek nagyságrendje érje el a 4 milliárd forintot. Ezen a területen javasolják, hogy a hulladékmegsemmisítés 25 Ft/kg nagyságrendben legyen támogatott, és a húsvizsgálati költségek 500 Ft/db támogatásban részesüljenek. A húsipari hungaricumok támogatására 100 millió forintot javasolnak. A mangalica sertések esetében a vágóhídra leadott sertések után maximum 10 ezer darab sertésre vonatkozóan a támogatás mértéke darabonként 10 ezer forint legyen, így az igény ebben az esetben is 100 millió forint. A javasolt összes támogatás mértéke így 21,2 milliárd forintot tesz ki.

A fenti támogatási rendszer a sertéságazatban meglévő fekete gazdaság kifehérítését is szolgálná, mivel a sertéstartóknak juttatott támogatás arra ösztönöz, hogy az állatot a fehér gazdaságban értékesítsék. Amennyiben a sertés a legális piacon jelenik meg, akkor a későbbi folyamatokban már nem tud a fekete gazdaságba bekerülni. A fekete gazdaság háttérbe szorítása 4 milliárd forintot meghaladó többletbevételt eredményezne a költségvetés számára. Ez az összeg természetesen csökkenti a támogatásokra fordított költségvetési kiadásokat.

Ellenjegyzéssel

A VHT azt is javasolja, hogy csak azon sertéstartók és húsipari cégek részesüljenek támogatásban, amelyek a terméktanács tagjai és a tagsággal járó összes kötelezettségüknek eleget tesznek. Ebben az esetben dán, holland, angol és más példáknak megfelelően a VHT saját önsegélyezési alapja minimum 2,5 milliárd forinttal képes hozzájárulni a vertikum 2003. évi piaci szabályozásához. Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy a termékpályán esetlegesen jelentkező kisebb piaci zavarokat megelőzzék, illetve a kialakult piaci zavarok elhárítása, esetleg évközi állami beavatkozások nélkül is megoldhatók. A VHT kéri, hogy az ágazatban működő összes támogatás kötődjék VHT ellenjegyzéshez. Ez azt is eredményezi, hogy a húsipar abban az esetben juthat támogatáshoz, ha az európai felvásárlási átlagárnál kevesebbet nem fizet. Az elnökség úgy foglalt állást, hogy ezt az átlagárat a dán, a holland, a francia, a német és a belga felvásárlási árak figyelembe vételével kell hétről hétre megállapítani. A terméktanács a jövő évi irányárra is tett javaslatot: hasítva S és E minőségre 407 forint, U minőségre 389 forint. A titkár végezetül hozzátette, hogy olyan javaslatokat is eljuttattak a tárcához, amelynek nincsenek költségvetési kihatásai.

H. Gy.