HÚSOS 2007. XV. évfolyam 4.szám
SZAK-
SZERVEZETI
ÉLET

Eredményes európai párbeszéd Budapesten

Közös közlemény a foglalkoztatás elősegítéséről

A húsipari munkavállalókat és munkáltatókat képviselő európai szervezetek képviselői július 2-án Budapesten tanácskoztak a foglalkoztatás helyzetéről és a szociális párbeszéd kialakításáról. Az első ízben létrejött találkozón 12 európai ország képviseletében 41 fő vett részt. A konferencia keretében Harald Wiedenhofer, az európai élelmiszer-ipari szakszervezeti szövetség (EFFAT) főtitkára és Jan Heemskerk, a nemzeti húsipari szövetségek európai központjának (CLITRAVI) elnöke közös közleményt írt alá az európai húsiparban a foglalkoztatás elősegítéséről.

Az eredményesen zárult tanácskozás kiemelkedő állomása volt a Húsipari Dolgozók Szakszervezete által kezdeményezett, az Európa Bizottság foglalkoztatási főigazgatósága támogatásával szervezett projektnek, amelynek célja a szolgáltatások szabad áramlása és a szociális felelősségvállalást biztosító stratégiák kidolgozása az európai húsiparban.

Megfelelni az új kihívásoknak

Balról: Kapuvári József, Harald Wiederhofer,
Jan Heemskerk, Éder Tamás

A konferencián megjelent szakági vezetők, érdekvédők és tisztségviselők megtárgyalták, hogyan lehet sikeresen fejleszteni az európai húsipart mint modern, hatékony, piacorientált, fenntartható és versenyképes iparágat, amely jól képzett és motivált munkavállalókkal, minőségi foglalkoztatási lehetőségekkel képes megfelelni az új kihívásoknak.

A CLITRAVI és az EFFAT képviselői megegyezésre jutottak a tekintetben, hogy a húsiparban a versenyképességnek a minőségen és az innováción kell alapulnia, nem pedig olyan kétes gyakorlatokon, amelyek a vállalati kiadásokat esetleg csökkentik, de kárt okoznak a fogyasztóknak, a többi versenytársnak és a dolgozóknak. Tekintettel a munkahelyüket változtató és bevándorló dolgozók nagy számára, független minősítési rendszer kialakítását indítványozták az átmeneti munkalehetőségeket kínáló ügynökségek és a vállalkozói státusszal rendelkező dolgozók körében.

Az elfogadott közös nyilatkozatban a felek az új kihívásoknak megfelelő intézkedéseket indítványoznak a foglalkoztatás növelése és javítása érdekében. Hangsúlyozzák: olyan környezetet kell kialakítani, amelyben a vállalatok megtalálják azokat az előfeltételeket, amelyek jó minőségű munkahelyek megteremtéséhez és fenntartásához vezetnek. Minden érintettnek arra kell törekednie, hogy olyan foglalkoztatást hozzanak létre és tartsanak fenn, amely a munkahelyek és életpályák vonzóvá tételét, valamint a vállalatok nyereségességét tartja szem előtt. Mindkét szervezet egyetértett abban, hogy szükséges a kölcsönös információcsere, közös események szervezése, valamint közös álláspontok nyilvánosságra hozatala, amikor az indokoltnak tűnik.

Minőségi termék, minőségi foglalkoztatás

Kapuvári József, a HDSZ elnöke megnyitó előadásában örömét fejezte ki a tanácskozás iránt megnyilvánuló élénk érdeklődés felett, amit annak tulajdonított, hogy olyan kérdések kerültek napirendre, amelyek a határok nélküli Európában a húsipari szakágazatot különösen érintik. A konferencia témakörei kihívást jelentenek mind a munkavállalók és képviselőik, mind pedig a munkáltatói oldal és szervezeteik számára, amelyek az európai húsfeldolgozó-ipar fejlődését tekintik feladatuknak.

A magyarországi helyzet és a legfontosabb tennivalókat Kapuvári József - szakszervezeti nézőpontból - így jellemezte és foglalta össze: az Európai Unió piaca egyre inkább egységes belső piac, amely lehetőséget kínál Magyarország, a magyar vállalkozások számára is. Nem utolsósorban ezért döntöttünk úgy, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz. A magyar húsipar már több mint három éve része az unió piacának és ezzel együtt része a szociális Európának. Minden előny ellenére a magyar hús- és húsfeldolgozó-ipart a piacok megnyitása negatívan is érintette. Munkavállalóink számára ma már lehetőség - még ha korlátozott mértékben is -, hogy az európai munkaerőpiac megnyitásával más országokban munkát vállalhassanak. A régebbi tagországokban munkát vállalók számára a kereseti lehetőségek jobbak, de nem érik el a befogadó országok kollektív szerződéseiben, bértarifáiban rögzített béreket.

Az elmúlt három évben nálunk folyamatosan nőtt az EU-országokból érkező termékek mennyisége. Erősen befolyásolja a szakágazatot az európai belső piacon élesedő konkurenciaharc, a fokozódó verseny. Ez a folyamat nagyszámú húsipari munkahely elvesztéséhez vezetett hazánkban, és veszélyezteti a jelenlegi munkahelyek megtartását is. A HDSZ már 2004. novemberében jelezte az akkori miniszterelnökhöz küldött levelében, hogy a húságazat évek óta tartó válsága az unióhoz történt csatlakozás után elmélyült, nagy hagyományokkal rendelkező húsfeldolgozó üzemek a csőd felé sodródnak. Kénytelenek voltunk felhívni a figyelmet arra, hogy veszélybe került a hazai húsipari termelés, a jó minőségű termékgyártás, és megrendült a munkahelyek biztonsága. Megfogalmaztuk javaslatainkat, ám a húságazat válsága folytatódott. Ez azt jelentette, hogy elvesztettünk több ezer munkahelyet, s a problémák továbbra is változatlanul fennállnak.

Melyek ezek a problémák? A foglalkoztatás nehézségei, gondjai mellett a bérezésben is nő a relatív elmaradás a gazdaság más szereplőihez képest. Akadályozzák a versenyképességet a húsipari termékek minőségét rontó tisztességtelen, törvénytelen vállalkozások, tevékenységek, amelyek megingatják a fogyasztók bizalmát. Ezért szakszervezetünk nagy jelentőséget tulajdonít az élelmiszerbiztonság fenntartásának, erősítésének. A szociális partnereknek felelősséget kell vállalniuk a húsipari termékek minőségéért, az élelmiszerek biztonságáért.

2004. februárjában a HDSZ aláírta a Magyar Húsiparosok Szövetségével a szakágazati párbeszéd bizottság létrehozásáról szóló megállapodást. A magyar jogszabályok által elismert testület a létrejötte óta már több alkalommal folytatott tapasztalatcserét az ágazat helyzetét javító kérdésekről, lehetőségekről.

Úgy érezzük - hangsúlyozta az elnök -, hogy egyre inkább szükség van a rendszeres párbeszédre itthon és európai szinten is. Az érzékelhető kihívások nemcsak Magyarországra korlátozódnak, európai szintű jelenségekről, problémákról van szó. A HDSZ a partnereivel ezért kezdeményezte a rendszeres párbeszédet az európai húsfeldolgozó-iparban a foglalkozatás fejlesztése érdekében. Örülünk annak, hogy kezdeményezésünk az Európai Bizottság részéről is támogatásra talált.

Kapuvári József kifejezte reményét, hogy a kölcsönös bizalom és a termékeny együttműködés jegyében lezajló konferencia jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az európai húsipari ágazat egy modern, piacorientált és versenyképes feldolgozó iparággá váljék.