HÚSOS 2002. X.évfolyam 6.szám
KITEKINTÉS

Alkotmánybírósághoz fordultunk

A Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Kapuvári József nemrégiben beadványt inté- zett az Alkotmánybírósághoz. Álláspontja szerint a szakszervezetekre is vonatkozó egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvénynek a legutóbbi, 2001. évi módosításai sértik az Alkotmány- ban foglaltakat.

Kapuvári József szerint hibás döntést hozott az Országgyűlés, amikor tavaly az egyesülési törvényt megváltoztatta. Az történt, hogy az egyébként kétharmados törvényben az egyesületek létrehozására és bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat az Országgyűlés módosította, s a kor- mányra bízta ezen szervezetek alapításának és bírósági nyilvántartásba vételének a szabályozását. S ez bizony baj!

Mi következik ugyanis ebből? Várhatóan az, hogy a kormány, az igazságügy-miniszternek adott szabályozási jog révén megszabhatja az egyesületek, szakszervezetek és más civil kezdeményezé- sek megalakulásához és bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket. A miniszter töb- bek között előírhatja, sőt újabb rendeletében már elő is írja, hogy milyen dokumentumok szüksége- sek az egyesületek bírósági nyilvántartásba vételéhez. Vagyis a mindenkori kormány a feltételek megszabásán keresztül akadályozhatja az egyesületek, szakszervezetek megalakulását, sőt működé- sét is. Elegendő például egyes hatóságok közreműködését, netán igazolásának a kiadását előírni a megalakuláshoz, s máris tetszőlegesen megnehezíthető egy szakszervezet vagy egy civil szervezet megalakítása. Ez pedig már az Alkotmányban szabályozott egyesülési jog érvényesülésének a gátját jelenti.

Nem alaptalan az aggódásunk. Az állampolgárok szabad akaratnyilvánítása vagy érdekeik védelme nem korlátozható a politika érdekei szerint. Erre ugyanis már történtek kísérletek. A változó szabá- lyozás nyilvánossá tette az egyesületek és a szakszervezetek alapszabályát és egyéb, a bírósági nyil- vántartáshoz szükséges dokumentumokat, pedig azok nem közérdekű, hanem alkotmányosan védett személyes adatokat tartalmaznak. Kötelezővé vált a bíróság számára a szakszervezetek és más civil- szervezetek tagnyilvántartásának a beküldése. Ezáltal pedig - még ha azok nem is nyilvánosak - az állami szervek által megszerezhetővé válnak fontos információk. Sajnos - kétharmados törvényről lévén szó - megszavazták szocialista képviselők is, igaz még ellenzékből. Miután ennek a törvény- nek a visszamódosítása a mai ellenzékkel aligha lehetséges, csak az Alkotmánybíróságtól várható segítség.

T.M.